Appendix: Canfield-to-IPA Conversions

This is the list I used when converting Canfield's observations to IPA. It was begun before I discovered Face's Guide to the Phonetic Symbols of Spanish, but updated with the help of that work.

p̸ = ɸ b̸ = β d̸ = ð
l̮ = ʎ θ̧ = θ̱ ç = ç
x́ = xᴶ g̸ = ɣ ḥ = ɦ
ṡ = s̺ ż = z̺ ř̥ = ʂ
ř = ʐ š = ç ž = ʒ
r̥̄̌ = ʂ r̄̌ = ʐ ṫṡ = t͡s
č = tʃ y = ʝ ŷ = ɟ͡ʝ
ťj ≈ č = ť ǰ = d͡ʑ n̡ = n̪
ñ = ɲ r̄ = r r = ɾ
R̥ = ʀ̥ R = ʀ w = w